Zwroty i reklamacje

Rezygnacja z lub zmiana zamówienia

1) Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Usługodawcę wysyłki z Zamówieniem do Klienta.
2) Zmian można dokonywać na stronie MONASTICA w Profilu Klienta lub kontaktując się z MONASTICA telefonicznie.

Odstąpienie od umowy

1) Klient będący Konsumentem, dokonujący zakupów w MONASTICA ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia (dostępnego pod adresem: formularz zwrotu towaru) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Zamówienia.
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) można złożyć wysyłając e-mail na adres sklep@monastica.pl , lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Produktem, kierowanej na adres do zwrotu Produktu.
3) MONASTICA zwróci Konsumentowi Cenę bez kosztów dostawy Produktu do Konsumenta niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
4) Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kopią dowodu zakupu. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta. Zwrot Produktu (koszt odesłania Produktu do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.

Warunki reklamacji

1) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania Produktu. Przy czym w myśl ww. ustawy, Usługodawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
2) Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany Produktu na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. Usługodawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni kalendarzowych.
3) Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową rozpocząć należy od kontaktu z MONASTICA i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony) Produktu wraz z niezgodności formularzem reklamacji (dostępnym pod adresem: formularz reklamacji).
4) Ponowna wysyłka następuje niezwłocznie.